“Hoe ervaar jij de lessen en colleges voor jouw persoonlijke geestelijke leven?”

Studenten geven een antwoord op deze vraag:

Marjolein
"Dit jaar heb ik ervaren als een jaar waarin ik veel mocht leren over wie God is en wie ik mag zijn in Christus. Hij heeft mij niet alleen gered, maar ook compleet gereinigd, waardoor ik nu altijd met vrijmoedigheid mag naderen tot Gods troon. Ook heb ik geleerd en ervaren dat het ontzettend belangrijk is om Gods Woord te kennen, niet alleen door middel van lezen, maar ook memoriseren. Als je Gods Woord leer kennen, leer je God kennen."

Folkert
"Het afgelopen jaar is bij mij het besef echt geland dat Zijn genade mij genoeg is. Dat God niks van mij verwacht, maar dat Hij wil dat ik beschikbaar ben voor Hem zodat Hij met Zijn kracht in mij kan werken. Mijn God die gebruik wil maken van mij nietig mens om tot Zijn doel te komen. Genade, alles is genade. Onuitsprekelijke genade. Genade zo oneindig groot. De God die hemel, zee en aarde schiep, de Almachtige wil jou en mij gebruiken voor Zijn heilsplan. Wat overweldigend!" 

Mariëlle 
"Het Bijbelschooljaar heeft mij meer onder de indruk gebracht van wie God is en wie ik ben als kind van God. Ik mocht gaan zien wat een relatie tussen God en mij inhoudt. Daarnaast mocht ik gevormd worden in de omgang met andere gelovigen in het vermanen en opbouwen van elkaar. Ook heeft dit jaar mij geleerd wat gebrokenheid inhoudt en dat ik daarin alleen op God mag vertrouwen." 

Lisa
"Dit Bijbelschooljaar heb ik mogen ervaren wat gemeenschap met medegelovigen inhoudt. Elkaar met liefde bemoedigen om onze blikken op God gericht te houden en als het nodig blijkt elkaar terecht te wijzen en biddend bemoedigen om stand te houden tegen listige verleidingen. Openheid en eerlijkheid over wat er werkelijk in onze harten speelt, bleek dit jaar voor mij het moeilijkste en het mooiste wat ik mocht leren. Beter gezegd: beginnen te leren. Want er moet nog veel worden geschaafd en geslepen. Ja, ik mag nog steeds worden gekneed in de handen van De Enige God Die als Mens op aarde zonder zonden kon wandelen. Zijn genade voor mij is dat ik ben aanvaard als zondaar en in Hem mag leven als een heilige door Zijn bloed." 

Bart
"Het jaar op Gospel for Europe is voor mij een heel vormend jaar geweest. Ik heb mogen ontdekken hoe ik een connectie kan maken tussen de theorie (hoofd), mijn bewogenheid (hart) en de praktijk (handen). Door het samenleven met anderen ben ik zelf uitgedaagd in nederigheid en geduld en heb ik ook mogen leren hoe ik anderen kan dienen en hoe ik daarin kan ontwikkelen. Boven alles heb ik een groter, breder en mooier begrip gekregen van God."

Hilde
"Door de lessen en de leefgemeenschap, maar met name door een persoonlijke en intieme relatie met God heb ik geleerd om Zijn stem te verstaan, onder de indruk te raken van wie Hij werkelijk is, om zegen te ontvangen na gehoorzaamheid en diepe vrede en vreugde te krijgen gebaseerd op het werk van Jezus Christus. God liet mij door processen heengaan, soms diepe dalen en soms hoge pieken. Maar steeds was God daarbij en leerde ik alleen om van Hem afhankelijk te zijn. Steeds meer ontdek ik dat het van levensbelang is om dagelijks met Hem te wandelen, om daadwerkelijk verschil te maken in deze donkere, duistere wereld. In de leefgemeenschap word je geschaafd omdat je zo één bent met elkaar, je hart deelt met verdriet, blijdschap, pijn en vreugde. Mijn conclusie is dat mijn persoonlijke omgang met God, het ontvangen en het kennen van Hem, de enige manier is om ook zo te allen tijde in liefde met broeders en zusters te leven en Hem te verheerlijken door mijn leven heen."


Pieter en Gerdina
"We dachten dat wij degene waren die een offer brachten om naar de Bijbelschool te komen, maar onze Almachtige Vader liet ons al heel snel zien dat het een kostbaar geschenk van Hem was, om zo een jaar aan Zijn voeten te zitten en van Hem te mogen leren. Hem beter te leren kennen en onze relatie te versterken zonder alle dagelijkse rompslomp die je zo snel in beslag kan nemen."

Naomi
"Voordat ik aan de Bijbelschool begon, vond ik het lastig om de betekenis van het leven, sterven en opstanding van de Heere Jezus toe te passen in mijn dagelijks leven. Op de Bijbelschool heb ik het belang geleerd van jezelf volledig over te geven aan de Heere zodat Hij je kan vullen met dingen van Hem. Dit gebeurt voornamelijk door het samenleven in de leefgemeenschap. Bovenal heb ik mogen ontdekken wat er gebeurt als Jezus Christus het fundament van je leven is! Wil je dit ontdekken? Dan kan ik je zeker deze Bijbelschool aanraden!" 


Tirza
"Ik kwam de Bijbelschool binnen met het idee dat ik nooit de zending in zou gaan. Na een paar weken kwam ik er al achter dat ik daar zelf weinig over te zeggen heb. Ik mocht leren dat God de Regisseur is van mijn leven. En door het jaar heen heb ik steeds meer mogen leren wat totale overgave betekent. Dat ik mijn leven aan Hem over mag geven. Ik heb dus geleerd wat vertrouwen en geduld is." 

 

Wij geloven en bekennen…

1. dat er één eeuwige en levende God is in de hemel en op de aarde, Die bestaat uit drie Personen en tegelijkertijd één in Wezen is;
2. dat deze onzienlijke God, de Schepper van hemel en aarde is, die Hij onderhoudt door Zijn kracht en macht en tegelijkertijd volmaakt is in al Zijn eigenschappen;
3. dat Adam en Eva, de eerste mensen, volmaakt geschapen waren naar Gods beeld, maar dat zij door zonden van hoogmoed en ongehoorzaamheid gescheiden geraakt zijn van hun Schepper;
4. dat de mens door de zondeval in het paradijs een zondige natuur kreeg en hierin meegezogen wordt in gedachten, woord en daad;
5. dat God, de gevallen mens zo lief heeft gehad dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, gezonden heeft om als Mens de schuld te betalen voor het gehele wereld en daarmee te voldoen aan de eis van de wet en de werken van de satan te verbreken;
6. dat God door Zijn Zoon Jezus Christus heeft laten zien wie Hij wil zijn voor zondaren; namelijk een Heiland, een Zaligmaker en voor Zijn kinderen een overste Leidsman en Voleinder van het geloof;
7. dat God de Heilige Geest ieder mens verlicht met kennis van de levende God door de natuur, het heelal, de openbaring in het geweten, het spreken in omstandigheden en door de inwendige kennis van het komende oordeel;
8. dat God Zichzelf en Jezus als de enige weg tot God openbaart op deze aarde door Zijn onfeilbaar en geïnspireerde Woord, de Bijbel en door Zijn Heilige Geest;
9. dat mensen door het geloof in Jezus vergeving van zonden ontvangen en vrede krijgen met God: de staat van oorlog en vijandschap wordt verwisseld voor vriendschap en eeuwige gemeenschap;
10. dat de zondaar gerechtvaardigd wordt uit genade, wederom geboren wordt door de Heilige Geest Die in komt wonen en de heiligmaking en reiniging voortbrengt als vrucht;
11. dat gelovigen In Jezus Christus alles ontvangen hebben, wat ze in de heiliging nodig hebben;
12. dat gelovigen niet meer voor zichzelf leven maar door hun geloof, levenswandel, gebed en gehoorzame navolging van de Heere Jezus, de Drie-enige God in geest en waarheid aanbidden;
13. dat er één Gemeente is van gelovigen, die zich met elkaar tot één lichaam vormen, waarvan Christus het hoofd is;
14. dat niet menselijke wijsheid, maar betoning van geest en kracht door de Heilige Geest noodzakelijk is voor de verspreiding van het Evangelie en het werk op het zendingsveld;
15. dat er een oordeel komt, waarin alle levenden en doden geoordeeld zullen worden door Jezus Christus Die als het Lam van God op de oordeelstroon zal zitten;
16. dat de goddelozen naar de hel gaan, naar de poel, die daar brandt van vuur en sulfer, eeuwig in tegenwoordigheid van de satan, zijn demonen en de andere goddelozen en verkeren met altijddurende pijn, wening en knersing der tanden;
17. dat de gelovigen naar de hemel zullen gaan en dat zij eeuwig in de aanwezigheid van het geslachte Lam, de Leeuw van David, zullen verkeren, Die hen zal verlichten;
18. dat gelovigen diep verlangen naar de wederkomst van de Heere Jezus en dat dit verlangen hen bewaart voor materialisme en hen een pelgrim op doortocht maakt;
19. dat elke gelovige christen de wapenrusting dagelijks nodig heeft om staande te kunnen blijven in de geestelijke strijd, die zij niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten in de lucht;
20. dat elke gelovige christen een intieme gemeenschap met de Drie-enige God nodig heeft om staande te blijven en om vrucht te dragen.

De Bijbel, de reformatie en opwekkingsbewegingen
De Bijbelschool wil staan op schouders van de reformatie. We geloven dat de boodschap van de reformatie de mensen weer terugbracht naar de kern van het Evangelie. De Bijbel is Gods Woord, van kaft tot kaft. De vijf sola's vormen daarvan ook een samenvatting:

 • Sola fide: alleen door het geloof
 • Sola gratia: alleen door genade
 • Sola scriptura: alleen door de Schrift
 • Solus Christus: alleen door Christus
 • Soli Deo gloria: God alleen alle eer

Na de reformatie heeft de kerk echter niet stil gestaan. Er zijn verschillende opwekkingsbewegingen geweest, waaronder de Great Awakening en het Reveil. Graag willen we ook vernieuwings-bewegingen bij de studenten onder de aandacht brengen. Gospel for Europe Bijbelschool wil graag staan in de reformatorisch evangelicale lijn van Charles Haddon Spurgeon, Andrew Murray, Martyn Lloyd-Jones, R.A. Torrey, Watchman Nee en de hedendaagse theologen Paul Washer en John MacArthur. We willen niet één persoon of één hedendaagse stroming volgen. We zien dat God in verschillende bewegingen verschillende mannen/vrouwen van God wil gebruiken; we willen dankbaar gebruik maken van de lessen, die zij hebben geleerd.

Kernwaarden
De identiteit van de Bijbelschool laat zien waarin zij gelooft en waarvoor zij staat. De kernwaarden van de Gospel for Europe Bijbelschool zijn:

 • Bijbel als fundament
 • Jezus centraal
 • Geestvervuld leven
 • Gebedsleven
 • Karaktervorming
 • Identiteitsvorming
 • Samen leven en werken
 • Liefde voor het verlorene
 • Zending en evangelisatie
 • Gemeentestichting
 • Herderschap
 • Dienend leiderschap
 • Pastorale counseling
 • Verlangen naar herleving

Pagina 1 van 3

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in.

Brochure GfE

Contactgegevens

Gospel for Europe Bijbelschool 
Soestdijkerstraatweg 151
1213 VZ Hilversum

Tel: 06-41464671 of 06-15670474
E-mail: info@gospelforeurope.nl