Wij geloven en bekennen…

1. dat er één eeuwige en levende God is in de hemel en op de aarde, Die bestaat uit drie Personen en tegelijkertijd één in Wezen is;
2. dat deze onzienlijke God, de Schepper van hemel en aarde is, die Hij onderhoudt door Zijn kracht en macht en tegelijkertijd volmaakt is in al Zijn eigenschappen;
3. dat Adam en Eva, de eerste mensen, volmaakt geschapen waren naar Gods beeld, maar dat zij door zonden van hoogmoed en ongehoorzaamheid gescheiden geraakt zijn van hun Schepper;
4. dat de mens door de zondeval in het paradijs een zondige natuur kreeg en hierin meegezogen wordt in gedachten, woord en daad;
5. dat God, de gevallen mens zo lief heeft gehad dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, gezonden heeft om als Mens de schuld te betalen voor het gehele wereld en daarmee te voldoen aan de eis van de wet en de werken van de satan te verbreken;
6. dat God door Zijn Zoon Jezus Christus heeft laten zien wie Hij wil zijn voor zondaren; namelijk een Heiland, een Zaligmaker en voor Zijn kinderen een overste Leidsman en Voleinder van het geloof;
7. dat God de Heilige Geest ieder mens verlicht met kennis van de levende God door de natuur, het heelal, de openbaring in het geweten, het spreken in omstandigheden en door de inwendige kennis van het komende oordeel;
8. dat God Zichzelf en Jezus als de enige weg tot God openbaart op deze aarde door Zijn onfeilbaar en geïnspireerde Woord, de Bijbel en door Zijn Heilige Geest;
9. dat mensen door het geloof in Jezus vergeving van zonden ontvangen en vrede krijgen met God: de staat van oorlog en vijandschap wordt verwisseld voor vriendschap en eeuwige gemeenschap;
10. dat de zondaar gerechtvaardigd wordt uit genade, wederom geboren wordt door de Heilige Geest Die in komt wonen en de heiligmaking en reiniging voortbrengt als vrucht;
11. dat gelovigen In Jezus Christus alles ontvangen hebben, wat ze in de heiliging nodig hebben;
12. dat gelovigen niet meer voor zichzelf leven maar door hun geloof, levenswandel, gebed en gehoorzame navolging van de Heere Jezus, de Drie-enige God in geest en waarheid aanbidden;
13. dat er één Gemeente is van gelovigen, die zich met elkaar tot één lichaam vormen, waarvan Christus het hoofd is;
14. dat niet menselijke wijsheid, maar betoning van geest en kracht door de Heilige Geest noodzakelijk is voor de verspreiding van het Evangelie en het werk op het zendingsveld;
15. dat er een oordeel komt, waarin alle levenden en doden geoordeeld zullen worden door Jezus Christus Die als het Lam van God op de oordeelstroon zal zitten;
16. dat de goddelozen naar de hel gaan, naar de poel, die daar brandt van vuur en sulfer, eeuwig in tegenwoordigheid van de satan, zijn demonen en de andere goddelozen en verkeren met altijddurende pijn, wening en knersing der tanden;
17. dat de gelovigen naar de hemel zullen gaan en dat zij eeuwig in de aanwezigheid van het geslachte Lam, de Leeuw van David, zullen verkeren, Die hen zal verlichten;
18. dat gelovigen diep verlangen naar de wederkomst van de Heere Jezus en dat dit verlangen hen bewaart voor materialisme en hen een pelgrim op doortocht maakt;
19. dat elke gelovige christen de wapenrusting dagelijks nodig heeft om staande te kunnen blijven in de geestelijke strijd, die zij niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten in de lucht;
20. dat elke gelovige christen een intieme gemeenschap met de Drie-enige God nodig heeft om staande te blijven en om vrucht te dragen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in.

Brochure GfE

Contactgegevens

Gospel for Europe Bijbelschool 
Soestdijkerstraatweg 151
1213 VZ Hilversum

Tel: 06-41464671 of 06-15670474
E-mail: info@gospelforeurope.nl