Martin en Jeanet Penning

IMG 3555 2Zowel de Bijbelschool als de leefgemeenschap staan onder leiding van Martin en Jeanet Penning. Martin en Jeanet zijn getrouwd in 1992 en hebben drie kinderen; Carmen, Twan en Nadieh. Toen zij elkaar leerden kennen studeerde Martin fysiotherapie en Jeanet zat op de Pabo. Ze zijn ook vele jaren werkzaam geweest op hun vakgebied zowel in binnen- als buitenland. Maar de Heere had een ander plan met hun leven en zo zijn ze gestart met een opleiding theologie aan de toenmalige Evangelische Theologische Academie. Martin heeft zijn studie uiteindelijk afgerond aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Tijdens hun studie theologie groeide het verlangen om te gaan werken in Gods wijngaard. Eerst heeft Martin drie jaar gewerkt bij één van de jeugdhotels van Tot Heil des Volks. Daarna hebben ze als voorgangersechtpaar twee gemeenten mogen dienen. Daarnaast is Martin hoofdredacteur van ‘Het Zoeklicht’.

Martin en Jeanet: “Na onze bekering in 1990 hebben we ons leven in de handen van de Heere gelegd. Wat heerlijk dat je mag weten dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus je zonden zijn vergeven en dat Hij de Koning van je hart is. Na al de jaren kunnen we getuigen dat de Heere ons leven geleid heeft. Dat mochten we ook ervaren in het proces om ons te gaan inzetten voor ‘Gospel for Europe’. Ons hart ligt bij onderwijs, geestelijke groei en zending. Het lijkt ons geweldig om God aan het werk te zien binnen de Bijbelschool en leefgemeenschap. Het is ons verlangen dat we als leefgemeenschap , studenten, leiding en docenten door de Heere gevormd zullen worden in hoofd, hart en handen zodat we bruikbare instrumenten in Zijn hand mogen zijn.”

 

 

Leander en Joanne Janse
FotoLeander en Joanne Janse maken ook deel uit van het leiderschapsteam van Gospel for Europe. Zij zijn zeven jaar getrouwd en vader en moeder van twee jongens: Manoah en Kaleb. Leander is als docent Duits tien jaar werkzaam geweest in het reformatorisch voortgezet onderwijs. Joanne heeft verschillende jaren gewerkt als administratief medewerkster. Na hun bekering en na het volgen van Bijbelschool Filadelfia is het verlangen gegroeid om dienstbaar te mogen zijn in Gods Koninkrijk. In de achterliggende jaren heeft God daar meerdere deuren voor geopend in hun plaatselijke gemeente, doordat ze leiding mochten geven aan jeugdwerk, (kinder)evangelisatie en Bijbelstudiekringen. Het laatste jaar stonden zij in een deeltijdbediening, waarin Leander ook buiten de gemeente actief was met (s)preekbeurten en pastoraat. In Gospel for Europe zullen zij in de Bijbelschool en leefgemeenschap vooral coördinerende taken op zich nemen.

Leander en Joanne: ‘’Wij geloven dat het volgen van een Bijbelschool en het deel uitmaken van een leefgemeenschap van grote geestelijke betekenis kan zijn voor jonge mensen. Jezus heeft duidelijk geboden, dat Zijn leerlingen, die eerst intensief met Hem opgetrokken waren, discipelen zouden gaan maken, die vervolgens de wereld zouden kunnen bereiken met het Evangelie. Het is geweldig om te zien dat er in deze tijd onder jongeren een verlangen leeft om dieper te wortelen in het Woord en te groeien in gelijkvormigheid aan de Heere Jezus Christus. Het is ons gebed en onze overtuiging dat door een intensief jaar van studie, gebed en karaktervorming God studenten zal voorbereiden om zich al dan niet fulltime voor Hem beschikbaar te stellen. We ervaren het als een bijzondere genade om daaraan middels deze Bijbelschool dienstbaar te zijn.’’

 

Ontstaan
Al vanaf het jaar 2000 had evangelist Arjan Baan van Stichting HeartCry Nederland een verlangen naar een plaats waar (jonge) mensen gevormd zouden worden tot ware discipelen van de Heere Jezus en toegerust konden worden door Gods Woord en gebed om te kunnen gaan staan in een bediening van zending, evangelisatie en pastoraat.

Begin 2013 werd de fulltime Bijbelschool ‘Gospel for Europe’ een feit en ging van start in Grönebach (Duitsland). Om verschillende redenen is besloten om de Bijbelschool voort te zetten in Nederland.

Waarom?
1. Omdat er veel mensen in Europa de Heere niet kennen.

2. Omdat wij verlangen broeders / zusters toe te rusten, zodat ze in staat zullen zijn om deze mensen te bereiken met het Evangelie.

3. Omdat wij verlangen broeders/zusters toe te rusten in Bijbelse counseling zodat zij in staat zijn mensen in nood op een Bijbelse wijze te helpen.

‘Gospel for Europe’
Europa is een zendingsgebied geworden. Het Woord van God wordt steeds schaarser en er zijn steeds meer mensen in Europa, die het Evangelie niet meer kennen. Het is ons verlangen dat het Evangelie weer een helder geluid zal geven in Europa, zowel in zending, evangelisatie als in Bijbelse counseling. Daarom de naam: Het Evangelie voor Europa!

Het accent
De Bijbel heeft de belangrijkste plaats in het onderwijs op de Bijbelschool. Daarnaast zal de bediening van evangelisatie, zending, pastoraat en gemeentevorming thematisch onderwezen worden. Dit zal gebeuren in de context van deze eindtijd, waarin veel religieuze stromingen zijn en de grote afval binnen en buiten de kerken zichtbaar is.

De persoonlijke vorming is gericht op discipelschap en voorbereiding op uitzending, navolging van Jezus Christus en op kruisdragen en zelfverloochening. Wij geloven dat het beoefenen van een praktische levenswandel leidt tot karaktervorming, identiteit en een diep verlangen naar het behoud van verloren zielen. De praktische levenswandel houdt in dat de gelovige zich toewijdt en volhard in dagelijkse stille tijd, zelfstandige Bijbelstudie, gemeenschappelijk gebed en een leven van discipline. In dit alles is het leren leven en wandelen door de Geest onmisbaar. De studenten dienen de geestelijke wapenrusting te leren hanteren.

Voor wie?
Tot de doelgroep van de Bijbelschool behoren jongeren en ouderen met een roeping om parttime of fulltime in Gods Wijngaard te werken. Ook schoolverlaters, die de Heere kennen maar nog niet weten welk plan de Heere met hun leven heeft, kunnen contact opnemen om enkele modules of de hele opleiding te volgen. De éénjarige opleiding bestaat namelijk uit zeven modules, die ook afzonderlijk te volgen zijn bij interesse in bepaalde thema’s.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. De collegelessen zullen gegeven worden met een open Bijbel en zullen de drie gebieden in het leven van de student aanspreken: (1) verandering van denken, (2) verandering van het hart en de (3) verandering van de handen.

“En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de Schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere…”  (Handelingen 18:24-25)

Gospel for Europe Bijbelschool heeft een passie. We verlangen en wensen dat het Evangelie van Jezus Christus in heel Europa en in de rest van de wereld verkondigd zal worden. Graag willen we dat studenten thuisraken in de Schrift en in staat zijn om de Bijbelse boodschap weer door te geven aan anderen. Daarom bieden we een één-jarige Bijbelschool opleiding met zeven verschillende modules. De inhoud zal jullie in de eerste plaats helpen om geestelijk te groeien in je relatie met de Heere Jezus. Verder hopen en bidden we dat jij je plaatselijke Gemeente zal gaan waarderen en daar een relatie mee op zal bouwen. Tenslotte verlangen wij dat de studenten een gedrevenheid en passie voor de verloren mensen in de wereld krijgen, zodat zij deze mensen gaan bereiken met Gods boodschap van redding door Jezus alleen. De lessen zijn niet op academisch niveau, maar we streven dat de lesstof gegeven wordt op MBO-HBO niveau.

Onze opdracht
– Studenten opleiden voor de Grote Opdracht, het Evangelie van Jezus Christus te brengen aan alle mensen in Europa, ongeacht taal, ras en opleiding, door middel van Zending, Evangelisatie en Gemeentestichting.
– Studenten opleiden in Bijbelse Pastorale counseling.
– Studenten opleiden om ‘gewoon’ een radicale getuige van Jezus te zijn op de werkplek.

Onze leefstijl
– Het is ons verlangen dat Jezus Christus in ons openbaar wordt, waardoor we een heilig leven zullen leven.
– In afhankelijkheid van de Heilige Geest gehoorzamen we God, wat het ook kost, in het besef van wat de Heere Jezus gezegd heeft ‘zonder Mij kun je niets doen’.
– We vertrouwen God dat Hij ons tegemoed komt in elke nood die we tegenkomen in de dienst aan Hem.
– We zijn toegewijd aan de eenheid en saamhorigheid in de gehele Leefgemeenschap van broeders en zusters in Christus.

Onze overtuiging
– Gebed heeft grote prioriteit.
– We houden de Bijbelse waarheid en standaarden hoog.
– We bevestigen onze liefde tot het lichaam van Christus door samen te werken met verschillende lokale gemeenten en met andere Christelijke organisaties.
– We respecteren elkaar ongeacht geslacht, etnische achtergrond of kerkgenootschap.
– We verlangen om samen te werken met multinationale teams en internationale organisaties.
– We vinden de sturing van God absoluut noodzakelijk in het maken van beslissingen.
– Besluiten kunnen we alleen maken in volledige overeenstemming met betrokkenen.
– We hechten er groot belang aan dat elke werker actief zoekt naar God en wacht op Gods leiding voor duidelijkheid over waar hij/zij heen moet gaan.
– We doen geen publieke oproepen voor fondswerving.

Broederliefde en samen optrekken
Gospel for Europe Bijbelschool wil een intensieve omgang onder de studenten stimuleren. We geloven namelijk dat intensief optrekken als groep nederigheid en gebrokenheid tot gevolg zal hebben. We zullen immers open, eerlijk, transparant naar elkaar moeten zijn over ons leven met de Heere, de strijd met (boezem)zonden en de boze, en het houden van stille tijd, enzovoort. Naast het onderwijs zal er plaats zijn voor mentorschap, gebed, interactie en praktijkopdrachten.

Vooral geestelijke en praktische vorming
Als Bijbelschool zijn we zeker niet tegen academische vorming wanneer dat geschiedt onder leiding van het Woord – de Waarheid – en de Heilige Geest. Voor Gospel for Europe Bijbelschool ligt het accent van de opleiding echter vooral op geestelijke en praktische vorming. We verlangen ernaar dat het onderwijs toegepast gaat worden in het leven van de studenten; dat er dus een connectie komt van het hoofd naar het hart.

We zijn dankbaar dat de afgelopen jaren verschillende docenten uit “Reformed-evangelical” achtergrond bereid zijn geweest om te doceren op de Bijbelschool. We kiezen er bewust voor om Bijbelgetrouwe docenten uit te nodigen, die over hun eigen schaduw heen kunnen kijken. De docenten worden zorgvuldig uitgekozen. We willen graag dat het thema dicht bij hun hart ligt. We waarderen het als docenten ook iets van zichzelf delen en uit hun eigen leven doorgeven. Graag willen we een overzicht geven van deze docenten om jullie hiermee een indruk te geven.

- Evg. Arjan Baan (Evangelisatie, Bijbeluitleg, Geestelijke Groei)
- Br. Eddie Bakker (DL – Kruisboodschap, Gemeente, Persoonlijke omgang met God)
- Dr. André Bester (ZA – Bijbelboeken Nieuwe Testament)
- Br. Bert Boer (Bijbeluitleg)
- Br. John den Boer (BE - Missiologie, Gemeentestichting)
- Ds. Johan Botha (ZA – Gebedsleer, Vasten, Opwekking)
- Evg. Jacques Brunt (Bijbeluitleg, Geestelijke Groei, Discipelschap)
- Br. Jan Coetzer (ZA - Missiologie) 
- Br. Gert Joop Dolk (Gemeente)
- Br. Wim Evers (Bijbeluitleg)
- Ds. Maarten Ezinga (Bijbeluitleg, Geloofsleer)
- Br. Laurens Heijboer (Bijbeluitleg)
- Br. Ben Hobrink (Bijbeluitleg)
- Br. Gerard Hoddenbach (Bijbeluitleg)
- Br. Leander Janse (Bijbeluitleg, Discipelschap)
- Ds. Oscar Lohuis (Bijbeluitleg, Gemeente, Prediking)
- Br. Bert van Maaswaal (gemeentestichting)
- Br. Jan van Meerten (Logos Instituut) 
- Evg. Alex van Nes (BE - Evangelisatie op straat)
- Br. Philip Nunn (Zending, Missiologie, Relaties, Gemeente)
- Br. Martin Penning (Bijbeluitleg)
- Ds. Miel de Rechter (Pastoraat, Gemeente, Leiderschap)
- Br. Thijs van Reijn (Gemeente)
- Ev. Aad vd Sande (Discipelschap, Persoonlijke omgang met God, Pastoraat, Heilige Geest)
- Ds. Marius Storm (Kinderevangelisatie, Bijbel en exegese)
- Br. Gijsbert Tomassen (Bijbeluitleg) 
- Br. Leen van Valen (Kerkgeschiedenis, opwekkingsbewegingen)
- Br. David van Wijck (Israël en de Bijbel)
- Drs. Jef de Vriese (BE – Bijbelse & pastorale counseling)

Uitleg - sommige docenten komen uit het buitenland:
BE = Belgie
DL = Duitsland
ZA = Zuid-Afrika 

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in.

Brochure GfE

Contactgegevens

Gospel for Europe Bijbelschool 
Soestdijkerstraatweg 151
1213 VZ Hilversum

Tel: 06-41464671 of 06-15670474
E-mail: info@gospelforeurope.nl